Rezultati pretraživanja: Intelektualno vlasništvo

Sustav i metoda za slijepo (nenadzirano) izdvajanje značajki iz mjerenja

Inovacija se odnosi na sustav računalne obrade podataka (spektara mase i genskih profila) u svrhu izdvajanja značajki (linije spektra ili geni) s primjenom u detekciji biomarkera i dijagnostici oboljenja.

Tržišna prilika

Inovacija može biti primijenjena u instrumentalnoj dijagnostici – određivanju i identifikaciji metabolita i biomarkera prisutnih u masenim spektrima i genskim sekvencama bioloških uzoraka (urin, krvna plazma, cerebralna tekućina, slina, uzorci tkiva, itd.) koji se koriste za dijagnostiku bolesti. Također se može koristiti za kemijsku sintezu, kontrolu kvalitete hrane i kontrolu zagađenja, npr. za identifikaciju i karakterizaciju komponenata dobivenih iz prirodnih izvora (mikroorganizama, biljaka i životinja). Metoda izdvaja i automatski određuje komponentu koja sadrži značajke (linije spektra ili gene) indikativne za stanje bolesti.  

Opis inovacije

Prednost predložene metode nenadziranog ili slijepog izdvajanja značajki je u automatskoj selekciji  komponente izdvojene slijepom faktorizacijom spektra mase ili genske sekvence za potrebe dijagnostike oboljenja. Ta komponenta sadrži reducirani broj značajki (linija spektra ili gena) te je shodno tome zanimljiva u procesu identifikacije biomarkera.  

Vezana publikacija 
I. Kopriva, M. Filipović, "A mixture model with a reference-based automatic selection of components for disease classification from protein and/or gene expression levels", under review BMC Bioinformatics.

U odnosu na predloženu metodu komponente izdvojene standardnim metodama slijepe dekompozicije nisu kategorizirane, te je potrebna naknadna ekspertna intervencija za selekciju komponente indikativne za stanje oboljenja. Metoda je demonstrirana na dijagnostici raka jajnika i raka prostate analizom spektara mase seruma krvi, te dijagnostici raka debelog crijeva analizom genskih profila uzoraka tkiva. Metoda može biti dio programskih paketa za analizu bioinformatičkih podataka (masenih spektara i genskih profila).

Status intelektualnog vlasništva

Inovacija je predmet međunarodne patentne prijave. Tvrtke zainteresirane za komercijalno iskorištavanje ove prijave, kao i postojećeg znanja i iskustva, neka se slobodno obrate Ruđer inovacijama. 

Kontaktirajte znanstvenika